Mustafa İslamoğlu'na İlmî Reddiyeler

30/12/2009

“Cennet ve Cehennem Yok Olacak” Görüşü

Filed under: Cennet Cehennem Ebedîdir! — moskovazâde @ 11:02 am
Tags: , , , , , ,

“Cennet ve Cehennem Yok Olacak” Görüşü

Mustafa İslamoğlunun Hezeyanları!


Yazar Ali Kara / Perşembe, 18 Eylül 2008

“Cennet cehennem yok olacaktır” görüşü benim görüşüm değildir. Bir Kur’an talebesi olarak Kur’an’daki “huld” ves “ebed” kelimelerini tahlil ettim. Cennet ve Cehennemin ebediliğinin nasıl anlaşıldığını sahabenin olayı nasıl yorumladığını söyledim.

Hz. Ebubekir’in, Hz. Ömer’in, Hz. Abdullah b. Mes’ud başta olmak üzere birçok güzide sahabinin bu konudaki günümüz yaygın kanaatinin aksine olan görüşlerini serdettim. Cehennemin sonsuz olmadığını söylediklerini naklettim.

Buna da İbn kayyım el-Cevziyyenin yazdığı Hadi’l-Ervah İla Biladi’l-Efrah adlı eserini kaynak gösterdim. Bu eser arapça olarak piyasada var. Her yerde satılıyor. Bakmak isteyen açıp bakar. İbn Kayyım’ın ilmi yetkinliğinin derecesini siz bilmezseniz bilen birine sorabilirsiniz. “

Bir sonraki derste kendi görüşümü naklettim. O da şuydu: “CENNET VE CEHENNEMİN ZAMANI GAYBİ BİR KONUDUR. BU KONUDA KONUŞMAK ĞAYBI TAŞLAMAKTIR. BUNU ALLAH BİLİR. BİZE DÜŞEN CEHENNEMDEN SAKINMAK CENNETİ HAK ETMEKTİR”

M.İslamoğlunun sözleri burada bitti. Tenkit;

Ehl-i Sünnet, Cennet ve cehennemin ebediliği hususunda görüş birliği içindedir. Sadece İbn Teymiyye ve İbnu’l-Kayyım’da bu noktada İcma’a muhalif bir tavır görüyoruz.

“İbnu´l-Vezîr” diye bilinen, el-Avâsım sahibi Muhammed b. İbrahim el-Yemânî, Sübülü´s-Selâm sahibi Muhammed b. İsmail es-San´ânî ve Zâhid el-Kevserî, kâfir ve müşrikler için Cehennem hayatının sonsuz olmadığı görüşünü İbn Teymiyye ve İbnu´l-Kayyım´a nisbet etmiştir.[1]

İbn Hazm, üzerinde icma bulunan meseleleri zikretmek maksadıyla kaleme aldığı Merâtibu´l-İcmâ´da “beka-i nar” meselesini de zikretmiş ve şöyle demiştir:

“Cehennem´in hak olduğunda, buranın ebedî bir azap yurdu olduğunda, kendisinin de içindekilerin de sonsuz ve ebedî olarak devam edip, fena bulmayacağında ittifak etmişlerdir?” [2]

M. İslamoğlu, Kur’an-da onlarca apaçık Ayet varken, Alimlerin İcmaı varken, Cennet ve Cehennemin ebediliğini nasıl olurda gaybı bir mesele olarak ele alır? İşte asıl felaket budur!
Ayrıca, Bazı büyük Sahabelerin Fena-i Nar (Cehennemin sonsuz olmadığını söyledikleri) ilgili görüşleri, O büyük Sahabelere atılmış korkunç bir iftiradır! Bu iftiranın sahibi kimlerse Allah Onları kahretsin!

Vede İslamoğlu, Fena-i nar hususunda, İbn Teymiyye ve Kayyım’ın Küfür olan “batıl” görüşlerini nakledip, bunları karşı görüş gibi göstermesi, gerçekte onların suçuna ve günahına ortak olmasıdır!

Hakkı bilip gizlemek ne kötüdür!

Bu Hususta, Allah’ın (C.C) Yüce Resulü (Sav) şöyle buyurur;

“Bid’atlar veya fitneler ortaya çıkıp, Ashabıma dil uzatıldığı zaman, Âlim(ler)de ilim(ler)ini açığa çıkarsın(lar)(halkı aydınlatsınlar). Bunu yapmayana Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Allah bunlardan ne farzları ne de sünnetleri kabul eder.” (3)

Cennet ve cehennem hayatının ebediliği, Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabit zarurat-ı diniyyedendir. Konuyla ilgili ayet ve hadisler burada zikredilemeyecek kadar fazladır. Ümmet seleften halefe bu itikat üzere icma ede gelmiştir. İbn Hazm, “Merâtibu’l-İcma”da cennet ve cehennemin ebedî olduğu konusunda icma edildiğini ve bu icmaa muhalefet edenlerin küfründe icma bulunduğunu söyler. (4)

İşte Kur’andan Bazı Ayetler;

“… İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar, işte onlar boyunlarına (ateşten) halkalar geçirilenler ve işte onlar -içinde ebedi kalacakları- ateşin arkadaşları olanlardır”. (Rad Suresi, 5)

2-BAKARA 162- “Onlar ebedi olarak onun altında kalırlar. Ne azabları hafifletilir, ne de kendilerine göz açtırılır.”

3-AL-İ İMRAN 116- “O inkâr edenler (var ya), onların ne malları, ne de evlatları, onlara Allah’a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar, ateş halkıdır; orada ebedi kalacaklardır.”

9-TEVBE 17- “Müşrikler kendi inkârlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah’ın mescidlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır.”

9-TEVBE 63- “Bilmiyorlar mı ki, kim Allah’a ve Resulüne karşı gelirse, ona muhakkak ki içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır. İşte rüsvaylığın büyüğü de budur.”

10-YUNUS 52- “Sonra o zulüm yapanlara “Tadın bakalım şu ebedi azabı!” denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız?”

43-ZUHRUF 74- “Şüphesiz ki suçlular, cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.”

Dipnot;

1- Te´nîbu´l-Hatîb, 147; Makâlât, 450
2- İbn Hazm, Merâtibu´l-İcmâ´, 268
3- Hatip, el-Câmi’. İbn el-Asakir
4- Dr. Ebubekir Sifil, Milli Gazete, 24 Temmuz 2004

AÇIKLAMA:

Yukarki yazıyı internetten indirdik, siz okurlarımızın istifadesine sunmakla piyasadaki pöpüler yapılmak istenen kişileri tanımanız bakımında faideli olacaktır.

Ayrıca mektubatı Rabbaniden cehennemi ebedi olduğuna dair bir bölümü aşağıya aldık, Alahu teala dostlarından ayırmasın:

“Hesab görüldükten sonra kafirlerin cehennemde ebedi kalması ve cehennem azabı haktır. Aynı şekilde mü’minlerin cennette ebedi kalıp nimetlenmesi haktır. Fasık mü’min, her ne kadar onun hakkında cehen-neme girmek ve orada bir miktar azaplanmak caiz olsada (neticede cennete girer.) Fakat ebedi cehennemde kalmak onun hakkında yoktur. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa cehennemde ebedi kalmaz. Bilakis halinin neticesi rahmete (kavuşmasıdır), döneceği yer cennettir.

Cehennem ateşi üzerine konan sırat köprüsü ve üzerinden cennetlik olanların cennete yürüyüp girmesi, cehennemlik olanın cehenneme düşmesi de haktır. Zira bunların hepsi mümkün olan işlerdir. Muhbiri Sadık (s.a.v. ) bunların vaki olacağını haber verdi. Vehmi mukaddimelerle şüphe ve tereddüt etmeksizin, bunların kabul edilmesi gerekir.

“Resul size ne verdiyse (getirdiyse) onu alın.” Ayeti kerimesi kat’i delildir.

Hesab görüldükten sonra kafirlerin cehennemde ebedi kalması ve cehennem azabı haktır. Aynı şekilde mü’minlerin cennette ebedi kalıp nimetlenmesi haktır. Fasık mü’min, her ne kadar onun hakkında cehen-neme girmek ve orada bir miktar azaplanmak caiz olsada (neticede cennete girer.) Fakat ebedi cehennemde kalmak onun hakkında yoktur. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa cehennemde ebedi kalmaz. Bilakis halinin neticesi rahmete (kavuşmasıdır), döneceği yer cennettir.

Şu büyükler, (dinin) asıllarında ittifaklıdırlar, Allahu Teala ve tekad-des’in Zatı ve sıfatları hakkında sözleri birdir. Haşr (mahşerde toplanmak), neşr (amel defterlerinin dağıtılması), peygamberlerin gönderilmesi, mele-ğin inmesi, vahyin gelmesi, cennet nimetleri, cehennem azabının ebediye daim olması (hakkındaki sözleri de ittifaklıdır.) İhtilafları ancak, dinin bazı furu’ meseleleri ile (ibadetlerle) alakalı hükümlerdedir. ”

Reklamlar

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: